logo UA hor kl small

logo kuleuven nieuw

UGent logo small

VUB logo compact small

Welkom

Welkom op de website van het FAKB!

Het Forum voor Assistenten in de Klinische Biologie of het FAKB is een vereniging bestaande uit twee afgevaardigde assistenten per Vlaamse universiteit: UA, VUB, UGent en KUL. Deze afgevaardigden vertegenwoordigen alle assistenten klinische biologie van de respectievelijke universiteiten.

De doelstellingen van deze vereniging zijn, naast het onderhouden van sociale contacten en het optimaliseren van de opleiding, eveneens het vormen van een spreekbuis voor de geneesheer- of apotheker-specialisten in opleiding in de klinische biologie. Een betere informatieverspreiding, zowel tussen de assistenten onderling, als tussen de assistenten en andere groeperingen, vormt eveneens een belangrijk aspect.

Indien u lid wenst te worden door zich in te schrijven op de mailinglijst, klik dan hier.

FAKB @ De Ruien

Beste collega-assistenten,

De Ruien in Antwerpen herbergen een steenrijk verleden dat teruggaat tot de tijd waarbij men nog met paard en kar doorheen de straten van onze toenmalige handelsstad reisden. Het netwerk dat vandaag de dag dienst doet als overwelfde riolen voorzag de stad in Middeleeuwen van water en een haven.

Het ondergrondse gangenstelsel valt nog steeds te bewandelen waarbij oude gewelven, bruggen, riolen en sluizen de historische stadskern spiegelen.

Met het FAKB zullen we een bezoek brengen aan dit patrimonium op zondag 2 december 2018 om 14u15.
Na een begeleide rondleiding van 2u, stoppen we even bij een van de gezellige cafétjes die Antwerpen rijk is. Vervolgens zullen we om 17u45 onze tocht verderzetten naar een geschikt etablissement voor een afsluitend etentje.

Je kan aansluiten vanaf het begin of later, na het bezoek aan De Ruien. Geef je aanwezigheid aan door onderstaand formulier in te vullen. Dit ten laatste op vrijdag 9 november 2018!
De kostprijs voor dit festijn bedraagt 15 euro en dient overgeschreven te worden op BE18 9796 1765 3565. De activiteit is zonder partner. Inschrijven doe je hier.

 

PRAKTISCH:
---------------

Datum: 02/12/2018
Locatie: De Ruien, Antwerpen

- Start wandeling: 14u15
- Tussenstop: 16u30 - 17u45
- Start etentje: 17u45

 

FAKB Weekend 2018

Voor de eerste keer sinds het ontstaan van het FAKB, organiseert het FAKB een heus assistenten-weekend.

De bedoeling is om elkaar in een amicale en gemoedelijke sfeer wat beter te leren kennen. Vaak kennen we zeer goed onze collega's van onze eigen universiteit, maar blijven collega's van andere universiteiten soms onbekenden. Met het weekend willen we daar verandering in proberen brengen.

Wanneer?

4-6 mei 2018

Waar?

Wijnkasteel Haksberg te Tielt-Winge, een prachtlocatie!

Klik hier om je in te schrijven.

 

Read more: FAKB Weekend 2018

Jaarlijks symposium: 18 April 2018

Ook dit jaar is het Forum Assistenten Klinische Biologie (FAKB)  verheugd u via dit schrijven het jaarlijks wetenschappelijk symposium te mogen aankondigen.
Zeven enthousiaste sprekers zullen onderwerpen rond klinische biologie in het kader van de pediatrische patiënt toelichten. Het symposium vindt plaats op  woensdag 18 april 2018.

Dit jaar gaat het symposium door in de machinezaal van het Thermotechnisch Instituut, Kasteelpark Arenberg 41 te Heverlee. Wie met de wagen komt, geeft best Celestijnenstraat 300 in.  Voor de route van de parking naar de hoofdingang van het Thermotechnisch Insituut kunt u deze kaart gebruiken.

Klik hier voor het programma en registratie

Dankzij de talrijke sponsors is het symposium gratis. Registratie is verplicht.

Klinische biologie

Introductiepakket assistenten klinische biologie

Dit document is een aanpassing door het FAKB van de “Blauwdruk voor de ideale opleiding” van de VAKB en LVGA. Tevens werden nuttige elementen overgenomen uit de aanbevelingen omtrent de opleiding klinische biologie van de Britse Royal College of Pathologists en van de European Union of Medical Specialists (UEMS),
Specialist Section Medical Biopathology.

Het doel van dit document is een systematische bespreking te geven van de algemene organisatie en principes waaraan de opleiding klinische biologie zou moeten voldoen vanuit het gezichtspunt van de assistent klinische biologie.

Volgende punten komen in dit document aan bod:

Opgemerkt dient te worden dat de inhoud van het document zowel voor artsen (GSO’ers ) als voor apothekers (ASO’ers) assistenten klinische biologie geldt. Gelet de verschillende opleidingsachtergronden, beseffen we dat er verschillen kunnen bestaan in de opleiding, doch de algemene principes, waaraan tijdens de opleiding voldaan dient te worden, blijven identiek. De aanvullende opleiding voor ASO’ers moet leiden tot het minimaliseren van de verschillen in de opleiding. In deze tekst zullen we geen expliciet onderscheid maken tussen GSO’ers en ASO’ers, doch enkel spreken over de assistent (hij/zij) klinische biologie.

1. Selectie van de kandidaten:

 • De selectie van de kandidaten berust bij de universiteiten.
 • De selectie dient te gebeuren volgens een welomschreven, transparante en objectieve procedure, die vooraf bekend wordt gemaakt aan de kandidaten.
 • De perifere stagemeesters dienen betrokken te worden in de selectieprocedure.
 • Voorkeur voor een selectie per universiteit.
 • Voorkeur voor een gelijkaardige procedure per universiteit, die een combinatie omvat van curriculum, projectwerk, stage en gesprek.

2. Duur van de opleiding:

 • De opleiding dient op het einde van het 5e jaar assistentschap afgerond te kunnen worden.
 • De basisopleiding dient minstens 6 maanden te bevatten van elk van de volgende disciplines: klinische chemie, microbiologie en hematologie.
 • De verdere opleiding bestaat uit een specialisatieopleiding.
 • De disciplines van de specialisatieopleiding dienen vrij gekozen te kunnen worden.
 • Elke combinatie van disciplines dient gekozen te kunnen worden tijdens de specialisatieopleiding.
 • De minimumduur die een opleidingsdiscipline gevolgd dient te worden tijdens de specialisatieopleiding, bedraagt 6 maanden.
 • De opleiding dient zowel in een universitair als in een niet-universitair ziekenhuis te kunnen gebeuren.
 • Minimum 1 jaar van de opleiding dient te gebeuren in een universitair ziekenhuis.
 • Minimum 1 jaar van de opleiding dient te gebeuren in een niet-universitair ziekenhuis.
 • Het doorlopen van een deel van de opleiding in het buitenland moet actief gesteund worden.
 • Het volgen van maximaal 1 jaar op een andere relevante discipline (bv. interne geneeskunde) binnen de opleiding dient mogelijk te zijn, doch mag niet verplicht worden gesteld.
 • Deze periode telt voor de helft mee als opleidingsjaar klinische biologie.
 • De mogelijkheid tot deelname aan klinisch of experimenteel wetenschappelijk onderzoek dient geboden te worden.

3. Opleiding zelf:

DOEL:

De kandidaat klinische biologie dient op het einde van zijn/haar opleiding te beschikken over:

 • “specialist opinion” aangaande zijn/haar vakgebied.
 • voldoende managementvaardigheden om een klinisch laboratorium te leiden.

RANDVOORWAARDEN:

Een aantal voorwaarden m.b.t. de opleiding, de opleidingscentra en de stagemeesters en -begeleiders dienen vervuld te zijn om het gestelde doel te kunnen bereiken.

 • Stageplaatsen dienen minimaal de mogelijkheid bieden om de tussentermen te halen.
 • Een evaluatiesysteem omtrent de opleiding klinische biologie dient uitgewerkt te worden.
 • Stagemeesters en –begeleiders dienen minstens 5 jaar actief te zijn als klinisch bioloog en effectief werkzaam te zijn in een laboratorium voor klinische biologie.
 • Het aantal klinisch biologen in een opleidingscentrum dient per discipline niet minder te zijn dan de helft van het aantal assistenten werkzaam in die discipline.
 • Een systeem voor de evaluatie van de assistent dient vastgelegd te worden.
 • De assistent moet bij het begin van zijn/haar opleiding volledig omtrent de evaluatie geïnformeerd worden.
 • Uitgeschreven programma’s omtrent de opleiding en de verschillende opleidingsdisciplines dienen beschikbaar te zijn voor de assistent.
 • De assistent dient een logboek of stageboekje bij te houden.
 • De mate van supervisie dient gecorreleerd te zijn aan de kennis en kunde van de assistent. Er dient aldus een evenwicht gezocht te worden tussen directe supervisie en zelfstandig werk door de assistent.
 • De assistent moet steeds beroep kunnen doen op supervisie.
 • De assistent mag niet overmatig belast worden met taken waar men niet (medisch) geschoold voor dient te zijn.

OBJECTIEVEN:

Aangezien het bereiken van het gestelde doel een combinatie van theoretische kennis aangaande de wetenschappelijke en klinische basis van testprocedures en van technische kunde aangaande deze testprocedures vraagt, dienen theorie én praktijk geïntegreerd te worden in de opleiding. Aangezien een goed laboratoriumbeheer en –beleid behoort tot één van de opdrachten van een klinisch bioloog, dient de assistent betrokken te worden in het laboratoriumbeheer en –beleid. Aangezien de geneeskunde en bijgevolg ook de klinisch biologie patiëntgericht dienen te werken, dienen aan de assistent mogelijkheden tot patiëntencontact geboden te worden.

1. Gespecialiseerde theoretische kennis van de pathologie van de ziekten die het onderwerp vormen van de gekozen opleidingsdiscipline

Een lessenpakket dient in dit kader aangeboden te worden, minstens bestaande uit een “basispakket” m.b.t. de basisopleiding en, indien mogelijk, tevens bestaande uit een “specialisatiepakket”, aangepast aan de verschillende disciplines.
De inhoud van het lessenpakket dient beschikbaar te worden gesteld.
Dit lessenpakket dient “state of the art” te zijn.
Het lessenpakket dient op cyclische wijze herhaald te worden.
Bij voorkeur worden de lessen interuniversitair georganiseerd.
Deelname door de assistenten aan het lessenpakket moet verplicht en gewaarborgd worden, onafhankelijk van het opleidingscentrum waar men zijn/haar opleiding in dat jaar volgt.
Recente tijdschriften en handboeken m.b.t. de klinische biologie dienen beschikbaar te zijn.
Full-text online toegang tot deze tijdschriften dient beschikbaar te zijn voor alle assistenten.

2. Interpretatieve vaardigheden

Aangaande de resultaten van laboratoriumtesten en andere relevante medische informatie teneinde aan collega’s clinici een klinisch zinvolle opinie aan te kunnen bieden en aldus als volwaardig consulent op te kunnen treden.
Deelname aan consultactiviteiten op spoedgevallen, raadplegingen en zaal dient aangemoedigd te worden.

3. Technische kennis aangaande de testprocedures uitgevoerd in de gekozen opleidingsdiscipline

Het verwerven van deze kennis vereist actieve deelname aan de uitvoering van deze procedures. In het bijzonder moet deze kennis leiden tot het kunnen selecteren van de gepaste testmethodologie voor een klinisch probleem en tot het kunnen implementeren van een kwaliteitscontrolesysteem.
Tijdens de “hands-on”-training dient teaching voorzien te worden door de stagemeester, -begeleider, medisch laboratoriumtechnologen of personeel van diagnostische firma’s.
Per discipline dient een lijst van technische prestaties opgesteld te worden, waarvan de assistent op het einde van de opleiding notie dient te hebben.
Voor elke universitaire en niet-universitaire opleidingsplaats dient, per discipline, een profiel beschikbaar te zijn met een lijst van de routinegewijs uitgevoerde testprocedures. Minimaal dienen standard operating procedures (SOP’s) ter beschikking te worden gesteld van de assistent.

4. Het kritisch denken, het kritisch evalueren van de literatuur en de deelname aan wetenschappelijk onderzoek

In dit kader moet er ruimte geboden worden aan assistenten voor voordrachten (o.a. journal clubs of voorstellen van eigen resultaten) of deelname aan wetenschappelijk onderzoek.
Concrete wetenschappelijke projecten en de benodigde faciliteiten dienen aan geïnteresseerde assistenten aangeboden te worden.

5. Continue bijscholing

Opzoekingen in de literatuur, deelname aan congressen en symposia dienen aangemoedigd te worden.

6. Data-managementvaardigheden

Lessen aangaande laboratoriuminformatiesystemen en/of praktische trainingen aangaande o.a. spreadsheets, statistische verwerkingsprogramma’s, databases dienen georganiseerd te worden of het volgen daarvan aangemoedigd te worden.

7. Vaardigheden aangaande het management van een laboratorium en communicatie en dit in zijn verschillende aspecten: personeelsbeleid, financieel beheer, aankoop van toestellen…

Cursussen in laboratoriummanagement dienen georganiseerd te worden.
Actieve deelname aan het laboratoriumbeheer dient in de mate van het mogelijke aangemoedigd worden, o.a. deelname aan dienstvergaderingen.

8. Kennis over de wetgeving aangaande de klinische biologie in het bijzonder en laboratoria in het algemeen

Specifieke lessen omtrent dit onderwerp dienen georganiseerd te worden.

9. Onderwijservaring, in het bijzonder m.b.t. de medisch laboratoriumtechnologen

De assistent moet de mogelijkheid krijgen bijscholingen te geven.

4. Evaluatie:

 • Een continu overleg en discussie tussen enerzijds de assistent en anderzijds de stagemeester en -begeleider verdient de voorkeur.
 • Formele evaluatiemomenten van de assistent moeten ingebouwd worden.
 • Het evalueren van de stagemeester, -begeleider en het opleidingscentrum door de assistent dient te gebeuren.
 • Een evaluatie van de stagemeester, -begeleider en het opleidingscentrum door de assistent dient minimum jaarlijks te gebeuren.
 • Deze jaarlijkse evaluatie dient gebruikt te worden voor de continue verbetering van de kwaliteit van de opleidingscentra.
 • Een examen, georganiseerd op het einde van de basisopleiding, wordt aanvaard, indien de theorie op een objectieve, relevante en praktijkgerichte wijze wordt getoetst.
 • Het geëxamineerde (zie FAKB tussentermen) dient nauwkeurig omschreven te worden en dient primair de inhoud van het basis lessenpakket te omvatten.
 • Gelet de vrijheid in de keuze van de te volgen disciplines in de specialisatieopleiding, is het moeilijk eindtermen te formuleren en aldus een eindexamen te organiseren.